Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kierownika oraz głównego księgowego JSFP.
Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. tego jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli finansowej kontroli zarządczej? Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za dyscypliny finansów publicznych?
Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Metodyka szkolenia przewiduje możliwość aktywnego udziału uczestników, zadawania pytań i rozstrzygania przypadków z praktyki.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.

PROWADZĄCY:
dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych.

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.
Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność głównego księgowego JSFP
• kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
• na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Jakie nieprawidłowości związane z gromadzeniem środków pieniężnych mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
• nieprawidłowości przy ustalaniu należności,
• ustalanie odsetek od nieterminowych płatności,
• kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów,
• nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne,
• nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności,
• nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności.
Kiedy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych podczas zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków?
• zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania,
• dokonanie wydatku bez upoważnienia,
• niewykonanie zobowiązania.
Dyscyplina w zamówieniach publicznych:
• opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
• ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości,
• opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, • określenie kryteriów oceny ofert,
• udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
• udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
• naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.
Nieprawidłowości w zakresie wstępnej kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej:
• odpowiedzialność za niewykonanie lub zaniedbanie wstępnej kontroli finansowej,
• odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów,
• odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania,
• odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków,
• odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych,
• odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi.
Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie,
• kwota minimalna,
• kontratypy związane z COVID-19,
• znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych,
• zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
• powody umorzenia postępowania,
• kary za naruszenie dyscypliny finansowej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2024)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co