Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych

Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane. Na szkoleniu omówione zostaną podstawy prawne i zasady składania oświadczeń majątkowych oraz kwestie dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych, oraz ich analizy przez uprawnione organy. Uczestnicy zostaną także zapoznani ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów. Przedstawione będą także praktyczne zagadnienia dotyczące wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji samorządowej, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego, lub zajmują się analizą albo zbieraniem i archiwizowaniem oświadczeń, w tym dla:
• osób zarządzających jednostkami samorządowymi,
• pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących kierownicze stanowiska,
• kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
• urzędników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, starostów i marszałków województw,
• kierowników i pracowników komórek kadrowych,
• osób zajmujących się analizowaniem oświadczeń majątkowych w poszczególnych jednostkach samorządowych,
• organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wójtów (burmistrzów, prezydentów), starostów, marszałków.

PROWADZĄCY:
Michał Culepa
- Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, oświacie, instytucjach kultury. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Stale publikuje w „Dzienniku-Gazecie Prawnej”.
Zagadnienia wstępne:
• czym jest oświadczenie majątkowe – rodzaj informacji, forma pisemna, obowiązek prawny składania oświadczeń, podstawy prawne,
• podstawowe zasady dotyczące oświadczeń – ustawowa podstawa przekazywania informacji, jawność oświadczeń majątkowych, pracowników jednostek samorządowych, miejsce publikacji, informacje które nie mogą być ujawniane.
Składanie oświadczenia terminy analiza i kontrola archiwizacja:
• zakres oświadczenia: stan majątkowy pracownika samorządowego lub radnego, oświadczenie a majątek członków rodziny (osób trzecich w stosunku do podmiotu zatrudniającego),
• terminy składania oświadczeń,
• analiza i kontrola oświadczeń – podmioty uprawnione do kontroli,
• przechowywanie oświadczeń – terminy postępowanie po upływie terminu.
Skutki złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub niezłożenia oświadczenia w terminie:
• sankcje w zakresie zatrudnienia za niezłożenie oświadczenia,
• kary za podanie fałszywych danych.
Jak wypełnić oświadczenie majątkowe – studium przypadku:
• wzorce oświadczeń – formularze obowiązujące dla poszczególnych kategorii samorządowców,
• forma wypełnienia – pisemna możliwy zakres zastosowania formy elektronicznej,
• przykłady wypełniania orzeczeń – treść oświadczenia majątkowego:
• zasoby pieniężne – definicja zakres informacji określenie daty na którą ustalana jest wielkość zasobów,
• papiery wartościowe,
• mienie nabyte od Skarbu Państwa i innych jednostek publicznych w trybie przetargu,
• wykazywanie dochodów i ujawnianie działalności zarobkowej,
• udziały w spółkach i akcje,
• cenne ruchomości i pojazdy (samochody),
• zobowiązania finansowe składającego oświadczenie – rodzaje i zakres informacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-04-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co