Praktyczne zasady przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Inwentaryzacja pomimo, iż jest bardzo ważnym procesem kontroli nad zasobami jednostki, nie jest procesem lubianym, gdyż uważa się potocznie ją jako trudną, skomplikowaną, zawiłą. Prowadząca szkolenie spróbuje pokazać, że inwentaryzacja może przebiegać w sposób łatwy i szybki, gdy spełni się kilka podstawowych warunków w zakresie jej przygotowania, przeprowadzania i rozliczania w jednostce.
Biorąc udział w szkoleniu:
• uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem specyfiki inwentaryzacji przy funkcjonowaniu centrum usług wspólnych.
• poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania instrukcji inwentaryzacyjnej jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadząca:
Agnieszka Drożdżal
wieloletni Skarbnik Gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.
Podstawy prawne inwentaryzacji.
Istota i zadania inwentaryzacji.
Rodzaje inwentaryzacji.
Metody inwentaryzacji.
Terminy inwentaryzacji.
Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Etapy inwentaryzacji.
Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
Przygotowanie inwentaryzacji.
Specyfika inwentaryzacji przy funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych.
Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

• zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
• prace organizacyjne przed spisem,
• przeprowadzanie spisu,
• spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
• spis w zakresie składników nietypowych majątku,
• kontrola spisu,
• arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
• wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
• rozliczenie spisu z natury.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• gruntów,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
• istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
• ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co