Projekty niekonkurencyjne PUP w perspektywie UE 2021-2027.

Celem szkolenia jest: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prawidłowej realizacji projektów niekonkurencyjnych powiatowych urzędów pracy w perspektywie UE 2021-2027.

Metodyka
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PUP zaangażowanych we wdrażanie projektów i rozliczanie projektów, księgowanie wydatków projektowych.
Dzień 1 - 17.05.2023
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 - 18.05.2023

Prawo unijne i krajowe dotyczące nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027
Omówienie przykładowej dokumentacji naboru na projekty niekonkurencyjne pup ( WUP w Lublinie)
Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wskazówki do jego wypełnienia
Kryteria wyboru projektów
Wykaz wskaźników dla działania 9.1 w ramach FEL – 2021-2027
Ocena formalno-merytoryczna
Standard minimum – przykładowe zapisy
Podsumowanie I dnia szkolenia
Sesja: Pytania i odpowiedzi
Konsultacje indywidualne


Dzień 3 - 19.05.2023

Powtórzenie materiału z I dnia szkolenia
Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie, w tym:

• obowiązki beneficjenta,
• wykaz wytycznych do stosowania,
• zasada dostępności – wyjaśnienie na przykładach.
Wnioski o płatność w SL2021 – podstawowe zasady wynikające z umowy
Dokumentacja projektu EFS+
Udzielanie zamówień
Kontrola projektu
Komunikacja i widoczność
Zmiany w projekcie, rozwiązanie
Omówienie wzorów dokumentów:

• załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania,
• załącznik nr 3: Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS+,
• załącznik nr 4: Wzory dot. obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
• załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
• załącznik nr 7: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (o ile dotyczy),
• załącznik nr 8: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta,
• załącznik nr 9: Wnioski o dodanie osoby zarządzającej Projektem EFS+,
• załącznik nr 10: Lista osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta w zakresie obsługi SL2021,
• załącznik nr 11: Obowiązki informacyjno – promocyjne Beneficjenta,
• załącznik nr 12: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków Beneficjentów FE,
• załącznik nr 13: Wzór oświadczenia udzielania licencji niewyłącznej,
• załącznik nr 14: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
Podsumowanie szkolenia
Sesja: Pytania i odpowiedzi


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 17-19.05.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 17-19.05.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 3-osobowym (2 noce, 17-19.05.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 18-19.05.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 18-19.05.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 6:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 3-osobowym (1 noc 18-19.05.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 7:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 8:
udział w szkoleniu online, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
• 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto: ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Godziny zajęć:
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 15:30 (w tym przerwy)
III dzień: od 8:30 do 13:30 (w tym przerwy)

Osoby uczestniczące online:
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 2 dni robocze przed szkoleniem.

Osoby uczestniczące na Sali:
Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Basztowy *** pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Na 6 dni roboczych przed szkoleniem tj 9.05.2023 r. (nie liczymy dnia szkolenia) organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk przesyła na wskazany przez Państwa adres e-mail szczegółowy harmonogram pobytu.
Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk nie ma wpływu.
Do dnia 24.04.2023 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: h.piwowarczyk@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co