Projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania oraz kontrolowania projektów FERS.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych przygotowaniem projektów w ramach FERS a także pracowników IZ/IP rozliczających, kontrolujących projekty FERS, w tym m.in. pracowników jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, uczelni wyższych, jednostek naukowych, podmiotów systemu ochrony zdrowia.
Zasady finansowania programu FERS, w tym:
• obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków:
• metody uproszczone rozliczania wydatków ( kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe),
• cross-financing (nowa definicja),
• wkład własny, w tym niepieniężny.
Zasady konstruowania budżetu.
Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny.
Omówienie typów wsparcia, wskaźników, sposobów finansowania oraz uprawnionych beneficjentów, w tym m.in.:

• działania transnarodowe,
• innowacje społeczne,
• wsparcie szkolnictwa wyższego,
• aktywne włączenie, w tym rozwój ekonomii społecznej i instytucji zajmujących się integracją społeczną i zawodową,
• żłobki,
• aktywizacja zawodowa, w tym wsparcie instytucji rynku pracy,
• spójność społeczna i zdrowie,
• wsparcie osób z niepełnosprawnościami i działania równościowe.
Instrumenty finansowe.
Wytyczne w zakresie monitoringu oraz dotyczące rozliczania projektów.
Weryfikacja wniosków o płatność – wzór listy.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co