Projekty w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 z zakresu efektywności energetycznej i środowiska.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania oraz kontrolowania projektów FEnIKS.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych przygotowaniem projektów w ramach FEnIKS a także pracowników IZ/IP rozliczających, kontrolujący projekty FEnIKS, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, uczelnie wyższe, jednostki naukowe, jednostki naukowo-badawcze, administracja rządowa i jednostki podległe, w tym szpitale i przychodnie, parki narodowe, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Wędkarski, organizacje pozarządowe ekologiczne, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, stowarzyszenia ogrodowe, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków:
• kwalifikowalność VAT,
• metody uproszczone rozliczania wydatków.
Wymogi płynące z przepisów unijnych, w tym różnice pomiędzy perspektywami.
Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko:

• omówienie typów wsparcia, wskaźników, sposobów finansowania oraz uprawnionych beneficjentów.
Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:
• efektywność energetyczna, w tym termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, OZE, wymiana doświadczeń z zagranicą,
• adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, w tym lepsze zagospodarowanie wód opadowych,
zielona i zielono-niebieska infrastruktura (ogrody deszczowe, niecki, zbiorniki, mini mokradła itd.),
• gospodarka wodno‐ściekowa (dla aglomeracji),
• gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym,
• ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury.
Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
• infrastruktura ciepłownicza,
• rozwój OZE,
• infrastruktura energetyczna,
• adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
• woda do spożycia.
Instrumenty finansowe:
• wytyczne w zakresie monitoringu oraz dotyczące rozliczania projektów,
• innowacje środowiskowe, skąd czerpać pomysły,
• gdzie szukać dalszych informacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co