Promocja i marketing w sieci – prawo autorskie, wizerunek i dane osobowe.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami działań promocyjnych i marketingowych z perspektywy prawa autorskiego, prawa do wizerunku i regulacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO). Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się szeroko pojętą promocją, marketingiem, PR i rzeczników, w szczególności prowadzących działania w Internecie.
Wprowadzenie do prawa autorskiego:
• podstawowe zasady prawa autorskiego –kryteria ochrony, rodzaje praw autorskich, czas ochrony,
• rodzaje utworów wykorzystywanych w działalności marketingowej (m.in. utwory plastyczne, utwory słowne, utwory fotograficzne),
• utwory zależne – modyfikacje, przeróbki, adaptacje,
• podstawy prawne eksploatacji utworów – licencje/umowy, dozwolone użytki, twórczość pracownicza,
• utwory muzyczne (organizacje zbiorowego zarządzania, cytat muzyczny),
• problematyka ochrony pomysłów, idei lub koncepcji – sposób wyrażenia.
Prawo autorskie w Internecie:
• ochrona utworów w Internecie – noty copyrightowe, skutek umieszczenia utworu w sieci, właściwość prawa,
• współpraca z influencerami po wyroku UOKiK,
• portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (m.in. YouTube, Wikimedia Commons),
• tzw. wolne licencje/Creative Commons – zakres i zasady użycia,
• prawo autorskie a portale społecznościowe.
Podstawy prawne eksploatacji:
• domena publiczna,
• brak ochrony prawa autorskiego (art. 4 pr. aut., reprodukcje),
• umowy prawnoautorskie – umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe i umowa licencyjna, podstawowe zasady umów,
• specyfika umów prawnoautorskich dotyczących działalności marketingowej,
• dozwolony użytek – prawo cytatu,
• sprawozdania,
• prawo panoramy,
• reklama i promocja,
• korzystanie z twórczości „osób trzecich”.
Prawo do wizerunku:
• pojęcia wizerunku i jego ochrona,
• wymóg zgody na rozpowszechnianie wizerunku – forma, zakres, czas,
• wyjątki od obowiązku uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku (osoby powszechnie znane, wydarzenia, pozowanie),
• problematyka tzw. wizerunku produktu (wizerunek „rzeczy”),
• zgoda na wizerunek a przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO.
RODO a marketing:
• podstawa przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych – oferty, newsletter, alerty (zgoda odbiorcy/uzasadniony interes prawny),
• klauzula informacyjna przy przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych,
• dane przetwarzane do celów marketingowych (imię, nazwisko, telefon, elektroniczne identyfikatory, e-maile spersonalizowane),
• marketing a wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE)/telefoniczną (prawo telekomunikacyjne),
• pozyskiwanie baz danych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-11-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co