Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi dokumentacji pracowniczej w świetle przepisów prawa pracy oraz przepisów archiwalnych, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych i archiwum zakładowym/składnicy akt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację pracowniczą.
Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:
• przepisy archiwalne,
• przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą,
• wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Miejsce dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce:
• system kancelaryjny,
• dokumentacja aktowa, tworząca i nie tworząca akt sprawy – znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza,
• jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i ujęcie w nim zmian sposobu postępowania z dokumentacja pracowniczą po 1 stycznia 2019 r.
• prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej:
• pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje,
• zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
• obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników,
• kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej:
• dokumentacja pracownicza jako dokumentacja niearchiwalna – B10 czy B50?
• dokumentacja pracownicza jako materiały archiwalne – kiedy?
• kryteria zmian okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania,
• akta osobowe – papierowe, czy elektroniczne, zawartość,
• dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zbiorcza, czy indywidualna?
Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:
• przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych,
• przekazywanie dokumentacji pracowniczej do archiwum zakładowego,
• porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych,
• opisywanie teczek – specyfika dokumentacji pracowniczej,
• sporządzanie ewidencji,
• organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
• archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych),
• przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
• przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie,
• udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
• brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania – szczególne wymogi w zakresie brakowania,
• dokumentacji pracowniczej,
• dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania – 9.00 -15.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co