Realizacja projektów EFS+ w perspektywie UE 2021-2027.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu aktualnych zasad dotyczących prawidłowej realizacji projektów EFS+.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Beneficjenci i potencjalni beneficjenci projektów EFS+, w tym PUP, OPS, CIS, KIS, WTZ, domy pomocy społecznej, szkoły wyższe, państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, w tym społeczne, organizacje pozarządowe, przedszkola publiczne i niepubliczne, instytucje szkoleniowe i doradcze, pracownicy IZ/IP oraz wszyscy zainteresowani obszarem szkolenia.

Wykładowca:
Małgorzata Rulińska

ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów krajowych i zagranicznych, złoty certyfikat trenera EFS. W mijającej perspektywie przeprowadziła ponad 500 szkoleń, w tym ok. 400 z EFS. Ocenia projekty EFS od kilkunastu lat. Jest na liście ekspertów oceniających projekty w zakresie rynku pracy , edukacji, włączenia społecznego, systemu służby zdrowia a także innowacji społecznych z EFS+ na lata 2021-2027, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat.
Dzień 1 – 06.11.2023 r

Prawo unijne i krajowe dotyczące nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.
Podstawowe wymogi płynące z umowy o dofinansowanie, w tym m.in.:

• promocja w projektach EFS+,
• zmiany pomiędzy zadaniami, elastyczność budżetu,
• przetwarzanie danych osobowych.
• nadawanie uprawnień do CST.
Aspekty finansowo-księgowe:
• wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, terminy i warunki przeksięgowań,
• polityka rachunkowości dot. nowej perspektywy finansowej,
• postępowanie z wydatkami niekwalifikowanymi i nieprawidłowościami,
• księgowanie wydatków rozliczanych ryczałtowo, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.
Zasady dokumentowania wydatków:
• wymagania wynikające z przepisów prawa,
• sporządzanie dokumentacji i jej przechowywanie,
• szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady,
• instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
Podsumowanie I dnia szkolenia.

Dzień 2 – 07.11.2023 r

Powtórzenie materiału z I dnia szkolenia.
Kontrola projektu:

• jak się przygotować do kontroli,
• przebieg kontroli,
• zgłaszanie zastrzeżeń do wyników kontroli.
Wnioski o płatność w CST – podstawowe zasady wynikające z umowy.
Postęp finansowy.
Rozliczanie projektów z metodami uproszczonymi.
Postęp merytoryczny.
Opis problemów.
Baza zamówień publicznych.
Baza personelu.
Monitoring uczestników.
Rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie.
Pomiar kompetencji i kwalifikacji oraz dokumentacja z tym związana.
Zmiany w projekcie.
Rozwiązanie umowy.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 1049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-10-2023)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć:
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co