Rozliczanie umów cywilnoprawnych – kompendium.

Celem szkolenia jest poznanie m.in rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło, zasad podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.
Umowa zlecenie.
Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło:

• zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:
• minimalna stawka godzinowa,
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
• zaliczka na podatek dochodowy,
• ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
• ustalanie wysokości składki na PPK,
• rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc
• wypłata wynagrodzenia,
• termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS,
• rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
• umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia,
• zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły:
• kilka umów zleceń,
• zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
• umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
• zlecenie z emerytem/ rencistą,
• umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia,
• zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
• zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego,
• zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
• kontrakt menedżerski,
Umowa o dzieło:
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
• zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – formularz RUD.
Ubezpieczenie zdrowotne a umowa zlecenie:
• zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
• podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zwolnienia i obowiązek opłacania składek na fundusz pracy, fundusz solidarnościowy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w umowach cywilnoprawnych.
Umowy cywilnoprawne a zasiłek chorobowy.
Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i rozliczanie ubezpieczonych wykonujących umowy cywilnoprawne.
Zasady rozliczania umów z urzędem skarbowym:

• koszty uzyskania przychodów 20 % – zasady naliczania,
• koszty uzyskania przychodów 50 % – warunki zastosowania,
• koszty uzyskania przychodu w przypadku naliczania wpłat do PPK,
• zaliczka na podatek dochodowy,
• zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku „małych umów”,
• opodatkowanie umowy zawartej z cudzoziemcem,
• zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a pobór podatku,
• świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-04-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 14:00 (w tym przerwy)
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co