Specjalista ds. zawierania umów w jednostkach sektora finansów publicznych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego (kara umowna, odstąpienie, wygaśnięcie, zwłoka, opóźnienie), a także omówienie zasad zawierania umów. Duży nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem zasad reprezentacji podmiotów, posługiwaniem się odpisem z KRS. Szkolenie obejmuje pracę z dokumentami takimi jak umowa, pełnomocnictwo, aneks. Szkolenie nie obejmuje problematyki prawa zamówień publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, kierowników jednostek. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.
Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie prawnym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników. Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).
Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej? Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?
Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?
Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie rodzaju prokury i prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).
Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.
Miejsce rejestracji przedsiębiorców (CEIDG i KRS).
Odpis z KRS i CEIDG jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji – praca z dokumentem.
Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
Kiedy zmiany w KRS wchodzą w życie?
Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.
Problem zawarcia umowy z członkiem zarządu, który jeszcze nie został wpisany do KRS. Czy jest to dopuszczalne?
Dwa rodzaje wpisów do KRS: konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?
Przy których umowach można odstąpić od analizy zasad reprezentacji i badania odpisu z KRS?
Kiedy od stron umowy należy odbierać PESEL i dlaczego?
Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia.
Miejsce i czas umowy w przypadku kontraktów zawieranych za pomocą stron internetowych.
Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.
Zwłoka a opóźnienie. Czym się od siebie różnią?
Odstąpienie od umowy, rozwiązanie, wygaśnięcie. Czym się od siebie różnią?
Kara umowna. Problematyka przeszacowania i niedoszacowania kary umownej. Wina a przyczyna przy zapisach dot. kary umownej.
Zaliczka a zadatek. Czym się od siebie różnią?
Formy czynności prawnych (konkludentna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, inne formy szczególne).
Czy faktura spełnia wymogi formy pisemnej?
Problematyka umów zawieranych w formie mieszanej. Jaką formę mają umowy zawierane przez Internet, w tym przez strony internetowe?
Umowa, zamówienie, umowa ramowa. Czym się od siebie różnią?
Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.
Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).
Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-10-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co