Spis z natury dla zespołów spisowych, kontrolerów spisowych w praktyce JSFP za 2023 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu inwentaryzacji z perspektywy osób niezwiązanych z działami finansowymi, biorącymi czynny udział w inwentaryzacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za inwentaryzację znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów administracyjno-gospodarczych, osób biorących udział w spisie z natury, osób uczestniczących w pracach inwetaryzacyjnych.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Przedmiot inwentaryzacji – pojęcie środków trwałych i ich struktura:
pojęcie środka trwałego wg ustawy o rachunkowości;
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jako pomoc określaniu przedmiotu inwentaryzacji (zakresu obiektu środka trwałego)
Obiekt inwentarzowy środka trwałego

• pojedynczy obiekt inwentarzowy,
• zbiorczy obiekt inwentarzowy,
• sieciowe środki trwałe.
Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:
• inwentaryzacja pełna;
• inwentaryzacja ciągła;
• inwentaryzacja kontrolna;
• inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.
Przygotowanie inwentaryzacji drogą spisu z natury:
• osoby przeprowadzające inwentaryzację,
• członkowie komisji inwentaryzacyjnej i przewodniczący – role w inwentaryzacji,
• przygotowanie pól spisowych,
• przygotowanie środków trwałych do spisu.
Organizacja inwentaryzacji odpowiednimi dokumentami:
• zadania komórki inwentaryzacyjnej,
• zadania komisji inwentaryzacyjnej,
• zadania zespołu spisowego,
• oznakowanie obiektów będących przedmiotem spisu,
• osoby materialnie odpowiedziane – rola w prowadzonym spisie.
Dokumentacja inwentaryzacji:
• plan inwentaryzacji,
• zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
• harmonogram prac inwentaryzacyjnych,
• arkusz spisu z natury,
• protokół inwentaryzacji kasy,
• oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane przed inwentaryzacją,
• oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane po rozliczeniu inwentaryzacji,
• sprawozdanie kontroli inwentaryzacji,
• sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej,
• decyzja poinwentaryzacyjna.
Przebieg inwentaryzacji drogą spisu z natury:
• pomiar – liczenie,
• spis opakowań zbiorczych, sypkich złomu,
• spis obcych składników majątku,
• ocena przydatności spisywanych przedmiotów,
• spis obiektów trudnodostępnych (mostów, monitoringu miejskiego),
• arkusz spisowy.
Kontrola spisu:
• kontrolerzy spisowi,
• zastrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej.
Inne metody i terminy inwentaryzacji:
• metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie),
• metoda uzgadniania salda,
• metoda weryfikacji.
Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
termin rozliczenia różnic
rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
kompensata równic i protokół z rozliczenia różnic
Zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej
Odpowiedzialność za inwentaryzację:

• odpowiedzialność kierownika za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury,
• odpowiedzialność materialna pracowników,
• odpowiedzialność za inwentaryzację.
Zagadnienia problemowe:
• inwentaryzacja metodą porównania dokumentacji na terenie strzeżonym – jak często przeprowadzać,
• inwentaryzacja paliwa w samochodach,
• czy inwentaryzacja w zdawczo – odbiorcza może zastąpić inwentaryzację na koniec roku,
• czy osoba odchodząca na emeryturę ma obwiązek uczestniczenia w inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej,
• czy jest obowiązek prowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej,
• kiedy można stosować inwentaryzację ciągłą,
• inwentaryzacja sprzętu przekazanego pracownikom.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-102023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co