Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe. Inwentaryzacja i likwidacja środków trwałych i WNiP.

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich zmian i ich wpływu na procedurę gospodarowania likwidowanymi składnikami mienia ruchomego oraz istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga -ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP

• Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych;
• Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego.
Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego
Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)
Inwestycja w obcym środku trwałym
Nabycie WNiP
Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej:

• Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego;
• Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja;
• Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe);
• Ewidencja WNiP;
• Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej
Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego:

• Remonty;
• Przeglądy;
• Konserwacje;
• Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych.
Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego
Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego:

• Ewidencja ulepszeń w środku trwałym;
• Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych.
Środki trwałe umarzane jednorazowo – specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo
Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo
Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:

• Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie;
• Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie;
• Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie.
WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
• Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne;
• Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych;
• Ewidencja wartości niematerialne i prawnych;
• Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne.
Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP
Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
Zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 3.08.2023:

• nieodpłatne przekazanie mienia szpitali tzw. Covidowych,
• zmiany w wycenie składników mienia ruchomego w likwidacji.
Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego
Specyfika zbycia składników mienia ruchomego:

• Sprzedaż;
• Nieodpłatne przekazanie;
• Darowizna;
• Likwidacja.
Ewidencja likwidacji środków trwałych
Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego
Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego
Zagadnienia problemowe:

• Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT;
• Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP;
• Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach);
• Sprzedaż środka trwałego pracownikowi;
• Dołączanie części do zestawu a ulepszenie środka trwałeg (np. kamer do CCTV).
• Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;
• Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;
• Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
• Częściowa likwidacja środka trwałego;
• Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-07-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-07-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co