Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie w Instytucjach Kultury- jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować.

Zagadnienia związane z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki.
Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji i ich likwidacja, a szczególnie ich inwentaryzacja.
Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.
Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest przeznaczone dla Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych Instytucji Kultury, CUW, odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem instytucji.
Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przekazanie majątku dla Instytucji Kultury – błędy w przekazywaniu majątku.
Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016)- oraz ich odpisy aktualizacyjne.
Warunki uznania składnika majątku za środek trwały- specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.
Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – pojedynczych i zbiorczych:

• ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
• szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.
Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
• syntetyczna,
• analityczna,
• pozabilansowa,
• regulacje w polityce rachunkowości,
• miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
• ulepszenia środków trwałych – i ich rodzaje,
• nakłady na bieżącą eksploatację- remont ,konserwacja, części.
Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja.
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

• skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-07-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-07-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co