Środki trwałe stanowiące mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych instytucji kultury, osób odpowiedzialnych za sprzedaż i likwidację środków trwałych, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
• majątku trwałego,
• pozostałych środków trwałych,
• wartości niematerialnych i prawnych.
Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:
• zmiana miejsca użytkowania,
• odłączenie części zestawu np. monitora,
• przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
• pojedynczy obiekt inwentarzowy;
• zbiorczy obiekt inwentarzowy;
• sieciowy obiekt inwentarzowy;
• wbudowany w inny środek trwały.
Ewidencja obcych składników majątkowych w instytucji kultury.
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, dóbr kultury i zabytków.
Księgi inwentarzowe i szczegółowe karty obiektów inwentarzowych.
Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych.
Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi.
Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie.
Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w instancji kultury.
Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury.

Dokumentacja:
• powierzenie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w instytucji kultury,
• protokół przekazania sprzętu do użytkowania,
• wniosek o likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
• karta użytkownika urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia.
Powoływanie komisji do:
• oceny składników mienia ruchomego,
• przeprowadzenia przetargu.
Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.
Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

• sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
• nieodpłatne przekazanie,
• darowizna,
• sprzedaż mienia pracownikowi.
Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:
• Jak ująć w ewidencji fotele zakupione do sali widowiskowej?
• Jak ująć sprzęt foniczny wzmacniacze mikrofony lampy?
• Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
• Czy zakup wyposażenia dla muzeum w ramach dotacji celowej można potraktować jako wydatek majątkowy na pierwsze wyposażenie w nowo powstającym obiekcie?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-02-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co