System sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania w służbie cywilnej.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowisk pracy i przeprowadzania wartościowania pracy w służbie cywilnej.
Oprócz omówienia metodologii sporządzania opisów stanowisk i wartościowania obowiązujących od 24 lipca 2015 r. w służbie cywilnej poruszony zostanie aspekt analizy, znaczenia i wykorzystania opisów stanowisk w kontekście innych narzędzi ZZL oraz zasady tworzenia przedziałów punktowych i budowy taryfikatora płac. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu umiejętności tworzenia opisów i przeprowadzenia wartościowania wybranych opisów stanowisk pracy.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• odgrywanie ról
• techniki multimedialne
• warsztat

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby cywilnej.

Wykładowca:
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości. Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku. Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.
Zatrudniona kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizowała szerokie spektrum zadań z zakresu wdraża narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).
Zapoznanie uczestników z genezą i pojęciem analizy i opisu stanowiska pracy:
• podstawowe pojęcia dotyczące opisów stanowisk pracy,
• rola działu personalnego w zakresie tworzenia opisów stanowisk.
Uświadomienie znaczenia i możliwości wykorzystania nowego opisu stanowiska pracy:
• wykorzystanie opisów stanowisk w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
Zapoznanie uczestników z zasadami sporządzania nowych opisów stanowisk pracy:
• cel sporządzania opisów,
• metody, techniki,
• najczęściej popełniane błędy,
• sposoby weryfikacji.
Omówienie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:
• omówienie zarządzenia w części poświęconej nowym opisom stanowisk,
• warsztat doskonalący umiejętności sporządzania opisów.
Wyjaśnienie pojęcia i zasad ogólnych wartościowania pracy:
• wartościowanie pracy – założenia, zasady, cel i metody,
• korzyści wynikające z wartościowania stanowisk pracy,
• podstawowe błędy związane z przeprowadzaniem wartościowania,
• kryteria wartościowania (waga, analiza według przyjętych kryteriów).
Omówienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy:
• metody nieanalityczne,
• metody analityczne.
Przeprowadzenie wartościowania zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 24 lipca 2015 zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej:
• omówienie systemu wartościowania stanowisk pracy,
• wady i zalety metody analityczno-punktowej,
• omówienie procesu przeprowadzania wartościowania,
• warsztat doskonalący umiejętności przeprowadzania wartościowania,
• rola zespołu wartościującego,
• konstruowanie przedziałów punktowych.
Omówienie zasad dobrych praktyk w zakresie wartościowania w służbie cywilnej:
• planowanie procesu wartościowania,
• organizacja zasobów urzędu,
• przeprowadzanie wartościowania z punktu widzenia funkcjonowania urzędu,
• taryfikator płac (cel, techniki konstruowania, ustalanie płac dla poszczególnych stanowisk).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-12-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co