„Trzynastki”, świadczenia za pracę zdalną, nowe urlopy i zwolnienia po zmianach w 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami dotyczącymi obliczania i wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych – „trzynastek” dla pracowników jednostek sfery budżetowej, zaprezentowanie najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań realizacji pracy zdalnej oraz nowych zwolnień i urlopów dla pracowników i ich skutków dla wynagradzania.

Metodyka
• dyskusja
• kazusy
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, urzędów administracji państwowej (w zakresie dotyczącym korpusu służby cywilnej oraz pracowników nienależących do służby cywilnej) oraz innych jednostek zatrudniających pracowników urzędów państwowych, sądach i jednostkach prokuratury, w oświacie i jednostkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach publicznych których wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

PROWADZĄCY:
Michał Culepa
- Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, oświacie, instytucjach kultury. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Stale publikuje w „Dzienniku-Gazecie Prawnej”.
Ważniejsze publikacje:
• Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony. C.H. Beck, 2016 r. (współaut.)
• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz. C.H. Beck, 2015 r. (współaut.)
• Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego C.H. Beck, 2015 r. (współaut.)
• Pracownicy instytucji kultury WiP, 2014 r. (współaut.)
• Kadry i płace w instytucjach kultury (2 wydania) C.H. Beck 2012 r. i 2016 r.(współaut.)
• „13” – dodatkowe wynagrodzenie roczne. ODiDK 2011 r.
• Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych. WiP 2010 r.
• Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna. C.H. Beck 2008 r. (współaut.)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania:
• osoby uprawnione,
• ustalanie wysokości „trzynastki” – ekwiwalent urlopowy jako podstawa, sposób ustalania:
• składniki wynagrodzenia wchodzące w skład ekwiwalentu,
• składniki wyłączone z podstawy,
• stałe składniki wynagradzania,
• zmienne składniki wynagradzania, ustalanie średniej kwoty,
• włączenie wynagrodzenia urlopowego do podstawy „trzynastki”,
• warunki wypłaty – okres przepracowany, kiedy nie przysługuje „trzynastka”,
• terminy wypłat,
• zmiana pracodawcy a prawo do „trzynastki.
Praca zdalna i jej wpływ na wynagrodzenie:
• wynagradzanie za pracę zdalną,
• obowiązkowe świadczenia z tytułu pracy zdalnej: zwrot kosztów, ryczałty i ekwiwalenty,
• okazjonalna praca zdalna – zakres świadczeń.
Nowe zwolnienia i urlopy w 2023 r.:
• zwolnienia z powodu siły wyższej i wynagradzanie za zwolnienie,
• urlopy opiekuńcze a wynagradzanie.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co