Udostępnianie informacji publicznej, a zbiory publiczne.

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu informacji publicznej i przedstawienie zupełnie nowych regulacji dotyczących tzw. otwartych zasobów – otwartych danych publicznych.
Szkolenie nakierunkowane jest na część praktyczną tj. warsztaty z pisania odpowiedzi, decyzji , pouczeń dla wnioskodawców. Każdy z uczestników otrzyma wcześniej kazusy do wspólnego rozwiązywania razem z trenerem. Dodatkowo uczestnicy otrzymują komplet bardzo praktycznych dokumentów.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić informację publiczną od informacji prywatnej, dodatkowo w jaki sposób udzielać informacji publicznej zawierającej dane osobowe, w jaki sposób formułować pouczenia dla strona a także jaka powinna być treść decyzji administracyjnej w przypadku odmowy. Dodatkowo jedna z części szkolenia zostanie poświęcona nowym regulacjom w zakresie tzw. otwartych zasobów z wyjaśnieniem pojęć ustawowych, kwestii odpłatności a także różnic między dwoma trybami uzyskiwania informacji przez wnioskodawców.
W czasie szkolenia podjęta zostanie również kwestia określenia terminów (w przypadku wniosków mailowych, które wpływają po godzinach urzędowania lub w czasie wolnym), rozpoczęcia ich biegu itp. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach, których celem jest pomoc w zakresie wszelkich aspektów dotyczących rozpoznawania wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazanie informacji do ponownego wykorzystania.

Metodyka
• case studies
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy rzeczników prasowych, pracowników działów prawnych, prasowych i działów promocji, podmioty (osoby, organy, instytucje), które są zobligowane do udzielania informacji publicznej oraz wszystkie podmioty zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jej praca doktorska pt. „Prawo autorskie w muzeum” zawierała wszystkie niezbędne aspekty dotyczące prawa w kulturze i sztuce. Prowadzi obsługę prawną wielu agencji reklamowych, instytucji kultury oraz organów administracji publicznej. Uczestniczy, jako prelegent w licznych konferencjach (w tym również międzynarodowych) oraz szkoleniach, seminariach i warsztatach uzyskując bardzo wysokie noty od uczestników.
Dzięki swojej wiedzy, połączonej z praktyką m.in. na stanowisku Asystenta Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i dziennikarza oraz copywritera, w ramach Kancelarii prowadzi obsługę prawną serwisów internetowych, wydawnictw książkowych, kartograficznych, stale współpracuje z Agencjami reklamowymi, PR-owskimi, eventowymi, a także instytucjami publicznymi. Prowadzi szereg precedensowych spraw sądowych, z zakresu dóbr osobistych. Zajmuje się również obroną w sprawach dotyczących zniesławień w Internecie, zniewag dokonywanych publicznie, jak również w sprawach dotyczących internetowego rozpowszechniania utworów bez zezwolenia.
Zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej:
• konstytucja,
• ustawa o dostępie do informacji publicznej,
• kodeks postępowania administracyjnego,
• ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Zagadnienia techniczno– organizacyjne przy udostępnianiu informacji publicznej – czyli co każdy urzędnik wiedzieć powinien:
• tryb składania wniosków:
• czy wnioski składane przez portal społecznościowy stanowią wnioski w trybie UDIP i jak wówczas odpowiadać?
• wnioski składane telefonicznie – od kiedy liczyć termin wpłynięcia,
• wnioski mailowe wpływające po godzinach pracy urzędu – ile faktycznie dni ma urząd na odpowiedź i jak liczyć początek terminu?
• niewłaściwy urząd, niewłaściwa instytucja – jak należy rozpoznać taki wniosek (przesłać według właściwości, pozostawić bez rozpoznania czy odpowiedzieć?
• anonimizacja dokumentów:
• dane wrażliwe zawarte w dokumentach urzędowych – w jaki sposób prawidłowo anonimizować dane osobowe,
• nietypowe dane osobowe – na co zwracać szczególną uwagę przy anonimizacji dokumentacji (nr ksiąg wieczystych, pesel, numery telefonów itp.).
Informacja publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:
• jakie informacje gromadzone w urzędzie nie mają charakteru informacji publicznej – wyszczególnienie kategorii informacji na podstawie orzecznictwa Naczelnego Sądu administracyjnego – próba stworzenia katalogu wraz z uczestnikami,
• kwestie finansowe i ich udostępnianie w trybie udip:
• informacje o wynagrodzeniach – jacy pracownicy urzędu podlegają obowiązkowi udostępniania informacji o ich majątku/wynagrodzeniach,
• informacje o nagrodach, premiach itp. – które informacje podlegają udostępnieniu,
• informacje dotyczące zobowiązań finansowych osób pełniących funcke publiczne (np. kredyty, kasy pożyczkowe, alimentacja) – czy podlegają udostępnieniu,
• wydatkowanie pieniędzy publicznych w świetle zamówień publicznych,
• pracownicy urzędu i informacje ich dotyczące:
• powiązania rodzinne między pracownikami – czy to jest informacja publiczna, jak odpowiadać na tego typu wnioski,
• postępowania dyscyplinarne, zwolnienia dyscyplinarne, przyczyny rozwiązania umowy o pracę, składanie wyjaśnień – czy tego tyou informacje podlegają udostępnieniu?
• zatrudnienie poza urzędem – czy jest to informacja publiczna?
• zarobki pracowników pełniących funkcje pomocnicze w urzędzie,
• dokumentacja w urzędzie:
• maile, kalendarze spotkań, dokumenty wewnętrzne – czy podlegają udsotępnieniu w trybie udip?
• dokumenty, które wpływają do urzędu: wnioski o dotację, petycje, wnioski o umorzenia płatności i inne,
• ekspertyzy, opinie, wnioski zalegające w aktach poszczególnych spraw administracyjnych – czy stanowią informację publiczną,
• dostęp do akt sprawy administracyjnej wzbudzającej zainteresowanie opinii publicznej – czy ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje tryb dostępu do akt?
• dokumentacja technologiczna, dokumenty geodezyjne i inne,
• protokoły kontroli – czy podlegają udostępnieniu?
Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej – kazusy wraz z uczestnikami.
Odmowa udzielenia informacji publicznej:

• podstawy odmowy – tajemnice prawnie chronione, prywatność, ochrona danych osobowych, na co zwracać szczególną uwagę?
• jak stworzyć decyzję odmowną – praktyczne warsztaty z zakresu treści i elementów koniecznych decyzji administracyjnej (Zgodnej z wymogami kpa),
• pouczenia dla strony wnioskującej – treść oraz podstawa prawna pouczeń.
Informacja przetworzona czyli „Proszę zeskanować mi 1000 decyzji administracyjnych”
• kiedy udostępniamy, a kiedy nie udostępniamy informacji tzw. przetworzonej – najnowsze orzecznictwo.
Warsztaty wraz z uczestnikami : rozwiązywanie kazusów, pisanie odpowiedzi, decyzji, pouczeń itp.
Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji:

• kto i do czego jest zobowiązany w zakresie ponownego wykorzystania informacji,
• kto i do czego jest uprawniony,
• opłaty/wynagrodzenie za udostępnienie informacji do ponownego wykrozystania – tworzenie oferty: jakie dane należy brać pod uwagę, co powinna zawierać oferta,
• udostępnianie danych dynamicznych (przez podmioty zobowiązane) za pośrednictwem API,
• udostępnienie do ponownego wykorzystywania danych badawczych, wytworzonych w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych,
• zasady udostępniania informacji dla muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek pedagogicznych i archiwów,
• terminy i opłaty/ brak odpłatności za ponowne wykorzystanie informacji – zasady i wyjątki wskazane w ustawie,
• polityka otwartych danych – jak ją skonstruować,
• pełnomocnik ds. otwartości danych.
Warsztaty wraz z uczestnikami: rozwiązywanie kazusów z zakresu ponownego wykorzystania informacji i udostępniania informacji publicznej – różnice w zakresie rozstrzygania spraw z obu podstaw prawnych.
Odpowiedzialność prawna:

• co grozi za nieudzielenie informacji publicznej – podstawa prawna, dotychczasowe orzecznictwo,
• co grozi za udostępnienie danych osobowych (w tym danych wrażliwych) bez podstawy prawnej lub z naruszeniem RODO – odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna,
• naruszenie dóbr osobistych w świetle udostępniania informacji publicznej – najnowsze orzecznictwo.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-12-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co