Warsztaty z rachunkowości budżetowej JSFP.

Cele i korzyści:
• uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki,
• upewnisz się, czy prawidłowo ujmujesz dochody i wydatki w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych (szczególnie po zmianach) i z operacji finansowych,
• dowiesz się, które sytuacje w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów.

Typ szkolenia
Wyjazdowe, online

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Dzień 1 – 23.08.2023 r.
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 – 24.08.2023 r. – wykładowczyni Agnieszka Drożdżal

Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności krótko i długoterminowe, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.
Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:

• umorzenie należności,
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty.
Odsetki od należności.
Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
Odpisy aktualizujące należności.
Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

• odsetki 090, 091, 092,
• różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
• związanych z majątkiem 077, 078, 087,
• wpływy z różnych opłat 069, a 097,
• kary 057 i 058.
Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady. Zaangażowanie.
Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
Wydatki niewygasające.
Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:

• materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
• oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
• umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
• nagród konkursowych 419, a 304,
• usług 430,
• świadczeń 311, a 302,
• ekspertyz 439,
• tłumaczeń 438,
• usług między jst 433,
• energii 426,
• usług zdrowotnych 428,
• szkoleń 455, 470, a 430,
• inwestycji 605 a 606, również wydatków w ramach inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 637 czy RFIL 610.
Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.


Dzień 3 – 25.08.2023 r. – wykładowczyni Ewa Kozakiewicz

Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości:
• obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
• elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
Elementy kontroli:
• wstępna kontrola dokumentów,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• kontrola merytoryczna,
• dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
Forma dokumentowanych wydatków i jej wpływ na ewidencję rachunkową:
• opis merytoryczny pracownika i jego wpływ na ujęcie wydatku w paragrafie klasyfikacji,
• opis merytoryczny niezgodny z treścią faktury.
Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
Istota zaangażowania wydatków.
Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

• moment ujęcia w księgach rachunkowych,
• grupowanie dokumentów finansowych.
Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
Platforma Elektronicznych Faktur (PEF) – obowiązek posiadania konta przez jednostki.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Koszt udziału:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 23-25.08.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 23-25.08.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 24-25.08.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 24-25.08.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)

Pakiet 6:
udział w szkoleniu online, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 1099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-08-2023)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-08-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu "Dwa Księżyce" ***, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą.

1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 01.08.2023 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Czas trwania:
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. +48 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co