Warsztaty z rachunkowości budżetowej w JSFP.

Szkolenie podzielone jest na trzy segmenty poruszające najważniejsze aspekty rachunkowości budżetowej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z istotnymi elementami z zakresu klasyfikacji wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Zostaną omówione zasady zaciągania zobowiązań, angażowania, środków finansowych i ujmowania operacji gospodarczych poprzedzających wydatek w księgach rachunkowych oraz odpowiedzialność w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Celem drugiej części warsztatów jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym ze środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi w szczególności nakładami majątkowymi na aktywa trwałe oraz remontami środków trwałych, identyfikacją wartości niematerialnych i prawnych zwartych w różnego rodzaju umowach oraz specyfiką inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za wymienione obszary w ewidencji, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie.

Celem ostatniej części jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych, omówienia znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Metodyka:
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.

Jarosław Jurga - ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Dzień 1 (wtorek)– 23.04.2024 r.

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 (środa) – 24.04.2024 r. - wykładowca Jarosław Jurga

Ewidencja planu i prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych:
• ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego,
• umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków,
• umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków,
• przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego,
• konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania,
• przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków.
Zakres klasyfikacji środków publicznych.
Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej.
Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji.
Dekretacja dowodu księgowego.
Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów.
Klasyfikacja paragrafów dochodów.
Klasyfikacja paragrafów wydatków.
Obszary problemowe w klasyfikacji:

• podróże służbowe i szkolenia pracowników,
• ulepszenia i remonty
• zakup energii
• zakup żywności
• inne

Dzień 3 (czwartek) – 25.04.2024 r. – wykładowca Jarosław Jurga

Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
• sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP,
• koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.),
• inwestycja w obcym środku trwałym.
Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
• okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego,
• rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego,
• dołączanie i odłączanie części składowych środka trwałego,
• modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników środka trwałego,
• specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo,
• środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych.
Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP
• podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych,
• zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 8.12.2023,
• ocena gospodarcza przydatności środka trwałego,
• specyfika zbycia składników mienia ruchomego,
• ewidencja likwidacji środków trwałych,
• ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego,
• klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego.
Zagadnienia problemowe:
• Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT
• Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP
• Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)
• Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;
• Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;
• Nakłady na telewizję CCTW i monitoring – które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
• Częściowa likwidacja środka trwałego;
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 4 (piątek) – 26.04.2024 r. – wykładowczyni Ewa Kozakiewicz

Polityka rachunkowości jako podstawowy element rachunkowości:
• obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
• elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
Elementy kontroli:
• wstępna kontrola dokumentów – czy stosować pieczątkę czy zapisy w polityce rachunkowości?,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• kontrola merytoryczna,
• dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
Forma dokumentowanych wydatków i jej wpływ na ewidencję rachunkową:
• opis merytoryczny pracownika i jego wpływ na ujęcie wydatku w paragrafie klasyfikacji budżetowej,
• opis merytoryczny niezgodny z treścią faktury.
Termin płatności. Jak ustalić termin płatności faktury, jeśli nie został on wskazany w umowie?
Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
Istota zaangażowania wydatków.
Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

• moment ujęcia w księgach rachunkowych,
• grupowanie dokumentów finansowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszty szkolenia:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 23-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
• 3599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 23-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
• 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 24-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
• 3249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 24-26.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
• 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-04-2024)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem. Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Aqua Sopot Family & Friends***, ul. Zamkowa Góra 35, 81-713 Sopot.
1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 7 dni roboczych przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 09.04.2024 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Czas trwania:

I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co