Windykacja wierzytelności u dostawców mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi windykacji wierzytelności: prewencją, windykacją przedsądową czy zasadami odpowiedzialności za długi.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupą docelową szkolenia są osoby odpowiedzialne za windykację wierzytelności w firmach i jednostkach zajmujących się dostawą mediów.
Prewencja:
• badanie wiarygodności kontrahentów (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
• odpis z KRS jako „dowód osobisty” podmiotu,
• jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem – elementy ugody i najczęściej popełniane błędy,
• poprawne zawieranie umów i ugód – wymaganie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorców i osób fizycznych oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność,
• adres zamieszkania, zameldowania i dla doręczeń, który z nich należy wpisywać do umów,
• zasady zawierania umów z małżonkami,
• omówienie zasad reprezentacji poszczególnego rodzaju spółek, podpisywanie umów i ugód przez pełnomocników i prokurentów, rodzaje prokury,
• czy pełnomocnik i prokurent odpowiadają za długi, wynikające z umów i ugód, które zawierają,
• zasady zawierania umów i ugód z osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych,
• czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?
Windykacja przedsądowa:
• wezwania do zapłaty,
• zasady prowadzenia rozmów telefonicznych z dłużnikiem (elementy psychologii),
• zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej z dłużnikiem,
• uznanie długu, rozłożenie na raty, ugoda przed mediatorem a sąd polubowny,
• wprowadzanie w firmie jednolitych procedur windykacyjnych, co takie procedury powinny zawierać?
• zasady wstrzymania dostawy mediów w branży wodociągowo – kanalizacyjnej oraz energetycznej.
Podstawowe terminy z zakresu prawa cywilnego:
• przedawnienie roszczeń z tytułu dostawy mediów,
• czy można dochodzić roszczeń przedawnionych?
• zasady naliczania odsetek,
• zasady zarachowania wpłat.
Odpowiedzialność poszczególnych spółek za zobowiązania (kiedy za zobowiązania odpowiada wspólnik, a kiedy członek zarządu).
Odpowiedzialność małżonków za długi.
Odpowiedzialność współwłaścicieli np. kamienic za długi.
Odpowiedzialność wspólnot mieszkaniowych za długi.
Odpowiedzialność za długi a śmierć dłużnika.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co