Wszystko o rozliczaniu umów o pracę – kompendium wiedzy.

Celem szkolenia jest poznanie m.in. elementów umowy o prace, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu oraz istotę i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.
Rodzaje umów o pracę:
• umowa na okres próbny,
• umowa na czas określony,
• umowa na czas nieokreślony,
• rozwiązanie i wypowiedzenie umowy o pracę.
Elementy umowy o pracę.
Termin nawiązania stosunku pracy.
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu:

• zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy – systemy i formy płac:
• pojęcie wynagrodzenia za pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze,
• premia i nagroda pieniężna,
• dodatki stawkowe i inne dodatki,
• minimalne wynagrodzenie,
• terminy wypłacania wynagrodzenia,
• forma wypłaty,
• niezbywalność prawa do wynagrodzenia.
Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
• wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
• dodatek wyrównawczy,
• wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
• wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i inne.
Rozliczenia publicznoprawne:
• ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
• obowiązki płatnika – zaliczka na podatek dochodowy,
• skala podatku dochodowego od osób fizycznych,
• zasady stosowania stawek podatkowych,
• kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek – ulga podatkowa,
• ulga podatkowa dla klasy średniej (pierwsze półrocze 2022 r.),
• zasady pobierania zaliczek – oświadczenia i wnioski pracownika,
• Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy (pierwsze półrocze 2022 r.),
• zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
• ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
• mikrorachunek podatkowy.
• zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
• rodzaje ubezpieczeń i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
• ustalanie podstawy wymiaru składek,
• ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• dokonywanie opłat składek (terminy, numer rachunku składkowego).
Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pracownicze Plany Kapitałowe:

• wysokość składki,
• wpływ na podatek dochodowy,
• ujęcie w deklaracji ZUS.
Potrącenia z wynagrodzeń:
• potrącenia dokonywane bez zgody pracownika,
• maksymalne kwoty potrąceń,
• kwoty wolne od potrąceń,
• kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
• zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń,
• kwoty wolne od potrąceń w czasie epidemii,
• kwota wolna od potrąceń- niepełny wymiar czasu pracy,
• potrącenia z umów zlecenia,
• potrącenia ze świadczeń.
Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.
Sporządzanie deklaracji ZUS:

• płatnik składek i ubezpieczony,
• rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe,
• nowe wzory deklaracji i raportów ZUS DRA i ZUS RCA od 01.01.2022.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co