Problemy JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – wybrane zagadnienia rachunkowe, finansowe i majątkowe.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w JST, w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont -w JST, jednostkach i zakładach budżetowych:
• zasady rachunkowe – ich stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych,
• ujęcie zdarzeń w świetle KSR nr 7 – poprawianie błędów,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja:
• dochody przypisane i nieprzypisane,
• refundacja wydatków,
• dotacje- ewidencja księgowa w JST,
• zadania zlecone.
Ewidencja należności, odsetek oraz ich aktualizacja:
• zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne.
• przychody i koszty z uwzględnieniem nowych i zmienionych paragrafów.
Majątek w JST, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
• klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”:
• obiekty pojedyncze,
• obiekty zbiorcze.
• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co