Wybrane zagadnienia rachunkowe, finansowe i majątkowe– nowe zadania i problemy JST i jednostek budżetowych.

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w JST, w jednostkach budżetowych. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych, CUW, oraz organów kontrolnych.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont -w JST i jednostkach budżetowych:
• ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.
Refundacja wydatków.
Dotacje- ewidencja księgowa w JST.
Zadania zlecone.
Realizacja działań w dobie kryzysu:

• zakres zadań własnych- określona w przepisach pomoc obywatelom Ukrainy,
• jak w JST klasyfikować wpłaty mieszkańców, darowizny na rzecz uchodźców?
• wnioski o świadczenie za pomoc uchodźcom.
Prawidłowe ujęcie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, z uwzględnieniem nowych paragrafów wydatków.
Ewidencja- należności, odsetki oraz ich aktualizacja:

• zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne.
Majątek w JST, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:
• środki trwałe wysoko i nisko cenne,
• wartości niematerialne i prawne,
• środki trwałe w budowie,
• źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys.( w tym: umorzenie i amortyzacja )
• z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-05-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co