Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JSFP.

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie na wzorach poszczególnych części sprawozdania finansowego.

Metodyka
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa:
Grupą docelową spotkania warsztatowego są główni księgowi, oraz pracownicy pionu finansów jednostek sektora finansów publicznych.
1. Na czym polega zamknięcie ksiąg rachunkowych, tj. organizacja prac związanych z ich zamknięciem:
a) podstawy prawne majce wpływ na zamknięcia roku,
b) nadrzędne zasady rachunkowości,
c) opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.
2. Długotrwały proces inwentaryzacji w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok:
a) podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
b) potwierdzenie salda w świetle KRS a praktyczne czynności,
c) ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.
3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
a) bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
b) okres przejściowy a zasada memoriału, rozwiązanie problemów w ewidencji oraz zapisy, które należy zastosować w „Polityce rachunkowości”. Praktyczne przykłady.
c) zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
d) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
e) sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald, formalna weryfikacja ich poprawności i kompletności zapisów księgowych,
f) wycena aktywów i pasywów,
g) czy należy dokonać przeszacowania wartości środków trwałych, w związku ze wzrostem inflacji?
g) zastosowanie konta 300 – „Rozliczenie zakupu”, Czy konto 300 należy ująć w sprawozdaniu budżetowym RB-28, Rb-28S jako zobowiązanie?
h) ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań, wyjaśnienie ujemnych stanów na kontach na kontach rozrachunkowych po „niewłaściwej stronie”. A więc kredytowych dla należności i debetowych dla zobowiązań.
i) wzory protokołów.
4. Inwestycje budowlane:
a) ewidencja księgowa na koncie 080,
b) inwentaryzacja konta 080 a protokół z weryfikacji,
c) zawieranie umów wieloletnich na roboty budowlane a zapewnienie finansowania.
5. Poszczególnych części sprawozdania finansowego (wzory):
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
d) informacja dodatkowa.
6. Panel dyskusyjny

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co