Zamknięcie roku i sprawozdawczość finansowa w JSFP.

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji Programu Modernizacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
• obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
• elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024.
Koszty na przełomie roku 2023/2024 a zasada memoriału:

• wykazanie realnych kosztów i przychodów danego okresu sprawozdawczego,
• kiedy należy sporządzić polecenie księgowania?
• zastosowanie konta 300.
Jakie rodzaje uproszczeń należy stosować przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostce?
Czynności ewidencyjno–rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:

• weryfikacja dowodów księgowych,
• rozliczenie dotacji,
• rozliczenie zaliczek,
• korekta odpisu na ZFŚS,
• analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania,
• uzgodnienia syntetyczno–analityczne.
Rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych:
• kiedy należy rozliczyć inwestycję?
• weryfikacja konta 080 a sporządzenie protokołu na dzień 31.12.
Jak prawidłowo przeprowadzić Inwentaryzację w drodze weryfikacji?
• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów,
• Przebieg inwentaryzacji – wzory protokołów.
Wzory protokołów inwentaryzacji:
• kasy,
• należności spornych i wątpliwych,
• należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.
Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024 – przykładowy harmonogram.
Kompletność i poprawność zapisów w księgach rachunkowych.
Przeksięgowania roczne.
Zamknięcie kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych i kont pozabilansowych.
Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.
Sprawozdanie finansowe – omówienie podstawowych elementów:

• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• fundusz jednostki,
• informacja dodatkowa.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-01-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-01-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co