Zamówienia publiczne – 4 kroki, które pozwolą prawidłowo przeprowadzić postępowanie.

Na szkoleniu przekazana zostanie wiedza dotycząca stosowania przepisów ustawy Pzp w taki sposób aby każdy , kto dopiero rozpoczyna pracę przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bez stresu mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie dedykowane jest również dla osób, które pragną usystematyzować swoją wiedzę z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp. Na szkoleniu pokazane zostanie poprzez udostępnienie ekranu w jaki sposób badać podpisy elektroniczne w ofertach.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp zarówno początkujący, jak również osoby, które pragną usystematyzować swoją wiedzę.

PROWADZĄCA:
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców. Od kilkunastu pracuje w jednostce sektora finansów publicznych. Jest autorką artykułów, w których w znacznej części porusza tematy dotyczące nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych. Przeprowadziła wewnętrzne szkolenia z nowelizacji Prawa zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również szkolenia wewnętrzne dla wykonawców.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
Szacowanie wartości zamówienia:
• szacunkowa wartość zamówienia a orientacyjna wartość zamówienia- omówienie różnic,
• w jaki sposób szacujemy zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane,
• kiedy nieprawidłowe oszacowanie wartości zamówienia naraża zamawiającego na dyscyplinę finansów publicznych,
• czy opcję oraz wznowienie wliczamy do szacunkowej wartości zamówienia.
Specyfikacja warunków Zamówienia – niezbędny dokument zamówienia:
• zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia- co powinna zawierać:
• strona internetowa prowadzonego postępowania,
• opis przedmiotu zamówienia,
• kryteria równoważności,
• termin wykonania zamówienia,
• kryteria oceny ofert- czy można zastosować jedynie kryterium cena?
• warunki udziału w postępowaniu,
• obligatoryjne podstawy wykluczenia,
• podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe,
• omówienie trzech modeli przeprowadzenia postępowania w szczególności omówienie modelu prostego.
Wszczęcie Postępowania:
• wszczęcie postępowania na platformie e-zamówienia,
• zapytania wykonawców- obowiązki zamawiającego związane z udzieleniem odpowiedzi,
• zmiana SWZ – czy zamawiający może ją dokonać a jeśli tak to kiedy i w jakim zakresie?
• omówienie czynności zamawiającego przed oraz po otwarciu ofert.
Badanie ofert:
• badanie ofert- co należy sprawdzić w pierwszej kolejności-tworzenie rankingu ofert,
• omyłki rachunkowe, pisarskie, inne omyłki- jaka jest różnica w ocenianiu poszczególnych omyłek,
• co jest treścią oferty tj: jakie dokumenty składają się na ofertę,
• badanie podpisów elektronicznych,
• czy potrzebne są raporty z weryfikacji podpisów,
• w jaki sposób badamy podpisy zaufane, kwalifikowane czy osobiste,
• programy do weryfikacji podpisów elektronicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2023)
• Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co