Prawo zamówień publicznych dla początkujących.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dla osób, które rozpoczynają pracę w zamówieniach publicznych, i które chciałyby dowiedzieć się w prosty i przejrzysty sposób jak udzielać zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp. Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę z zakresu stosowania przepisów ustawy pzp.
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób szacować wartość zamówienia oraz prawidłowo agregować zamówienia. Na różnych przykładach omawiane zostaną sytuację dotyczące pojawienia się zamówień, które nie były zaplanowane w planie finansowy.
Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się na przykładach jak rozumieć poszczególne zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych tj: zasadę pisemności, jawności postępowania, proporcjonalności czy zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę efektywności ekonomicznej.
Na szkoleniu omówiony zostanie również dokument jakim jest Specyfikacja warunków Zamówienia z uwzględnieniem projektu umowy.
UWAGA!! Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet wzorów dokumentów przydatnych w codziennej pracy. Ponadto na uczestników szkolenia czeka kolejna niespodzianka.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby które pracują w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp.
Zasady szacowania wartości zamówienia- agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
• Omówienie opinii Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących szacowania dostaw
• Szacowanie wartości zamówienia dla robót budowlanych i ich prawidłowa agregacja
• Szacowanie wartości zamówienia dla usług i ich prawidłowa agregacja
• Czym jest kwota zabezpieczona w budżecie a czym szacowana wartość zamówienia
• Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości
• Jaką metodę wybrać aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia
• W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia
• Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia
• Szacowanie wartości zamówienia- pokaz zasad szacowania na obrazkach.
Zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych.
• zasada równego traktowania wykonawców
• zasada jawności
• zasada proporcjonalności
• zasada efektywności ekonomicznej
• zasada pisemności
• Omówienie powyższych zasad na przykładach.
Specyfikacja Warunków Zamówienia ( SWZ) – Podstawowy dokument zamówieniowy
• Omówienie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
• Jakie regulacje prawne powinien zastosować zamawiający w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie
• Omówienie terminu zakończenia umowy
• Omówienie Terminu związania ofertą ( TZO)
• Omówienie warunków udziału w postępowaniu
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – propozycja zapisów
• Opis Przedmiotu zamówienia- zasady tworzenia
• Opis Kryteriów równoważności- propozycja zapisów.
Projekt umowy jako załącznik do SWZ.
• Termin podpisania umowy
• Możliwości zmian umowy
• Zmiany istotne i nieistotne
• Postanowienia abuzywne w umowach
• Postanowienia waloryzacyjne w umowach
• Co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych
• Omówienie pozostałych załączników tworzonych przez zamawiającego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-06-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co