Zamówienia publiczne w instytucjach kultury.

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które weszły w życie w styczniu 2021 r. na poziomie podstawowym.
Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie zmian.

Metodyka:
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób, które mają podstawową wiedzę o PZP lub rozpoczynają swoją pracę w tym zakresie.
Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za kontrolę wydatkowania środków, dyrektorów, działy księgowe, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.
Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:
• obowiązek stosowania ustawy PZP,
• wyłączenia stosowania ustawy PZP,
• progi unijne,
• zasady udzielania zamówień poniżej 130 000 złotych,
• zamówienia kulturalne zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP,
• zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Przygotowanie postępowania:
• zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ),
• najczęstsze błędy zamawiającego przy opisywaniu przedmiotu zamówienia,
• zasady szacowania wartości zamówienia,
• istotne elementy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Formy ubiegania się o zamówienie publiczne:
• konsorcjum,
• podwykonawstwo,
• poleganie na potencjale podmiotów trzecich.
Warunki udziału w postępowaniu:
• brzmienie warunków,
• przykładowe warunki udziału w postępowaniu,
• najczęstsze błędy.
Kryteria oceny ofert:
• kryterium ceny,
• pozacenowe kryteria oceny ofert,
• przykładowe kryteria oceny,
• dobór odpowiednich proporcji wagi kryteriów,
• prawidłowe formułowanie kryteriów oceny ofert,
• Uuprawnienia wykonawców do weryfikacji kryteriów.
Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy:

• ogłoszenie o zamówieniu,
• przebieg postępowania w procedurze klasycznej,
• przebieg postępowania w tzw. procedury odwróconej,
• badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
• uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty,
• zasady badania rażąco niskiej ceny,
• przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.
Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych:
• przesłanki stosowania,
• obowiązki uczestników postępowania przy zastosowaniu trybów niekonkurencyjnych,
• przykłady przesłanek zastosowania trybu niekonkurencyjnego.
Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
• zasady dokonywania zmian i ich wpływ na realizację umów,
• wzory zapisów umownych,
• prawa wykonawców w zakresie kreowania treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
• środki ochrony prawnej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-09-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co