Zamykanie projektów UE, w tym trwałość w perspektywie 2014-2020.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu końcowego rozliczania i zamykania projektów UE.

Metodyka
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów UE, księgowanie wydatków projektowych oraz pracownikom IP/IZ rozliczających i kontrolujących projekty.
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.
Zapisy przykładowej umowy o dofinansowanie (EFRR).
Zapisy przykładowej umowy o dofinansowanie (EFS).
Końcowy wniosek o płatność:

• postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu,
• odniesienie do problemów i uzasadnienie odstępstw od wniosków o dofinansowanie,
• najczęstsze błędy w końcowych wnioskach o płatność i jak ich uniknąć,
• wskaźniki rezultatów osiągane w fazie operacyjnej.
Zamknięcie finansowe projektu, w tym przeksięgowania wydatków niekwalifikowanych/nieprawidłowości.
Kontrola na zamknięcie projektu.
Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych na zakończenie projektu.
Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu:

• wymogi płynące z umowy o dofinansowanie,
• wymogi prawne, w tym szczególne dla sektora finansów publicznych.
Dokumenty regulujące trwałość projektów:
• zapisy umów o dofinansowanie
• przepisy unijne.
Zasady utrzymania trwałości projektów:
• przykłady trwałości z art. 71 w projektach UE,
• wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników,
• dokumentowanie zachowania trwałości,
• przypadki świadczące o naruszeniu trwałości,
• trudności związane z zachowaniem trwałości i sposób postępowania,
• zakres kontroli w okresie trwałości.
Dochód w projekcie.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-03-2023)
• 599,00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co