Zarządcze, organizacyjne i rachunkowe aspekty prowadzenia działalności Instytucji Kultury.

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zagadnienia organizacyjne, rachunkowe, mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące rejestrów umów – których przepisy zostają wprowadzone od 1.01.2024r.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest dla dyrektorów, głównych księgowych, pracowników Instytucji Kultury, CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.
Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Organizacja Instytucji Kultury – wybrane zagadnienia:
• rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników Instytucji Kultury – odpowiedzialność dyscyplinarna,
• organizacja działalności Instytucji Kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora,
• działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia,
• zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO,
• rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych (w załączeniu wzór rejestru),
Rachunkowość i finanse w IK – wybrane zagadnienia:
• Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury- w tym:
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
• plany finansowe Instytucji Kultury.
• Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych– schematy księgowań z wyjaśnieniami:
• przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
• przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
• dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów,
• celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
• celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie, w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach.
• pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
• koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
• fundusze w Instytucji Kultury.
• Należności i zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
• wycena rozrachunków oraz środków pieniężnych w walutach obcych i ich ewidencja.
• Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-09-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co