Zarządzanie projektem unijnym w latach 2021-2027 z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST 2021.

Celem szkolenia jest zdobycie poszukiwanych na rynku kompetencji z zakresu zarządzania projektami unijnymi 2021-2027. Poznanie kluczowych zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć kosztownych błędów w rozliczaniu projektów. Zauważenie różnic i podobieństwa pomiędzy perspektywą 2014-2020 a 2021-2027.
Uczestnicy poznają nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST2021:
• jak zalogować się do systemu?
• kto jest upoważniony do pracy w aplikacji SL2021
• jak nadawać i zarządzać uprawnieniami innych osób po stronie Beneficjenta?
• do czego służą poszczególne moduły i zakładki w aplikacji SL2021?
• jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
• jak wygląda przygotowanie i składanie wniosków o płatność w aplikacji SL2021?
• co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?
Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach FE 2021-2027 w aplikacji SL2021.

Ważne! Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem i ograniczoną ilość miejsc w hotelu zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca pod numerem tel. 600 422 985.
Metodyka:
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących lub zamierzających realizować projekty unijne w ramach FE 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych. Do udziału w szkoleniu zaproszeni są także pracownicy Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, aby poznać zasady rozliczania projektów oraz system CST od strony Beneficjenta, co ułatwi przyszłą współpracę na linii Instytucja – Beneficjent oraz prawidłowe rozliczenie projektów.

Prowadząca:
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Dzień 1 – 25.06.2024 r. (wtorek)
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 – 26.06.2024 r. (środa)

Zarządzanie projektem unijnym - niezbędnik Koordynatora/Koordynatorki projektu, czyli o czym powinni wiedzieć przystępując do realizacji projektu:
• rola Koordynatorki/Koordynatora projektu,
• dokumenty niezbędne do zarządzania projektem – czyli z czym trzeba się zapoznać, aby nie popełnić kosztownego błędu,
• wewnętrzne instrukcje i procedury do aktualizacji lub opracowania w związku z realizacją projektu unijnego.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu:
• wymagany okres przechowywania dokumentacji projektowej,
• prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,
• dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków.
Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu.
Realizacja wskaźników produktu i rezultatu.

• dokumentowanie i raportowanie wskaźników,
• reguła proporcjonalności – oszacowanie ryzyka związanego z niepełnym zrealizowaniem założonych wskaźników.
Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027
Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach na lata 2021-2027
Obowiązki dot. przestrzegania zasad równościowych w ramach FE 2021-2027
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 3 – 27.06.2024 r. (czwartek)

Aplikacja SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją:
• jak zarządzać uprawnieniami w aplikacji SL2021?
• szczegóły projektu w aplikacji SL2021.
Skutki wprowadzenia wniosku o dofinansowanie do aplikacji SL2021 dla rozliczania projektu:
• powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność,
• zakres możliwych zmian w projektach FE 2021-2027,
• procedura wprowadzania zmian poprzez wniosek o zmianę w aplikacji SL2021.
Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:
• harmonogram płatności
• korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
• zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
• dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?
Wniosek o płatność zaliczkową w aplikacji SL2021 – czyli szybki wniosek o zaliczkę.
Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w FE 2021-2027:

• matryca kwalifikowalności,
• VAT – różne podejście do kwalifkowalności.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 4 – 28.06.2024 r. (piątek)

Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w FE 2021-2027 – c.d.:
• cross-financing w EFRR/FS a EFS+,
• zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście,
• trwałość projektów i przedsięwzięć,
• wynagrodzenia personelu – część etatu, premie, dodatki,
• baza personelu w aplikacji SL2021,
• koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.
Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w aplikacji SL2021:
• terminy składania wniosków o płatność,
• rodzaje wniosków o płatność w aplikacji SL2021 (wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy),
• rejestracja wniosku o płatność,
• uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
• obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta,
• i co dalej, czyli procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt uczestnictwa:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 25-28.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-06-2024)
• 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 25-28.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-06-2024)
• 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 26-28.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-06-2024)
• 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 26-28.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-06-2024)
• 3199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-06-2024)
• 2599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT


Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem.
Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Dwa Księżyce***, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.
1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 7 dni roboczych przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 11.06.2024 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Czas trwania:
I dzień: zakwaterowanie od 16:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co