Zarządzanie szkoleniami w administracji publicznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zasadami profesjonalnego zarządzania szkoleniami z wykorzystaniem ścieżek karier jako podstawy konstrukcji projektów rozwojowych w sektorze publicznym.
Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• burza mózgów
• case studies
• ćwiczenia grupowe
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja
• prezentacja
• techniki multimedialne

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla osób z działów szkoleń oraz osób tworzących Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego.
Oprócz szczegółowego omówienia sposobów badania potrzeb szkoleniowych, budowy planów szkoleń, konstrukcji i realizacji IPRZ oraz oceny efektywności szkoleń przedstawione zostaną techniki efektywnego wykorzystania wniosków rozwojowych w procedurze budowy ścieżek karier. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt zarządzania szkoleniami w kontekście innych narzędzi ZZL ze szczególnym uwypukleniem Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej.
Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej:
• zasady tworzenia polityki szkoleniowej,
• analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
• cele strategiczne organizacji i poszczególnych komórek organizacyjnych,
• analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych,
• sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie:
• ocena realizacji Rocznego Planu Szkoleń,
• ocena przebiegu i efektywności szkoleń (zasady, techniki i narzędzia),
• plan oceny realizacji szkoleń w Urzędzie,
• wpływ szkoleń na postawione cele w organizacji,
Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:
• podstawowe definicje związane z IPRZ,
• cele tworzenia IPRZ,
• zasady tworzenia IPRZ,
• miejsce IPRZ w strategii ZZL.
Standardy zarządzania zasobami ludzkimi:
• wymogi związane z IPRZ,
• polityka szkoleniowa a IPRZ.
Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej organizacji:
• arkusze do tworzenia IPRZ,
• cykl powstawania IPRZ,
• zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ,
• korzyści z tworzenia IPRZ.
Rozmowy rozwojowe:
• techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych,
• sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
• rozmowa rozwojowa,
• sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
• najczęściej popełniane błędy.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-01-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-01-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co