Zasady wynagradzania pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników JST, zaprezentowanie projektów najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań realizacji pracy zdalnej oraz nowych zwolnień i urlopów dla pracowników i ich skutków dla wynagradzania.

Metodyka
• dyskusja
• kazusy
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządów takich jak: urzędy, biura, jednostki pomocy społecznej, administracje.
Źródła prawa pracy w zakresie wynagradzania dotyczące pracowników administracji samorządowej:
• zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
• przepisy szczególne – ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
• przepisy zakładowe w jednostkach – regulaminy wynagradzania,
• ustalanie płac pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w samorządzie i w jednostkach samorządowych.
Pojęcie wynagrodzenia i podstawowe składniki płacy pracowniczej:
• wynagrodzenie zasadnicze,
• obligatoryjne dodatki płacowe: stażowy i funkcyjny,
• dodatki fakultatywne: specjalny i inne dodatki,
• premie i nagrody.
Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy – sposób ustalania.
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy: nagrody jubileuszowe i odprawy:

• sposób ustalania, zastosowanie przepisów o ekwiwalencie urlopowym,
• ustalanie okresów zatrudnienia dla potrzeb wymiaru nagród i odpraw.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania:
• osoby uprawnione,
• warunki wypłaty, okres przepracowany,
• terminy wypłat.
Zasady wynagradzania za nadgodziny dla pracowników samorządowych:
• należności z tytułu nadgodzin dla pracowników i ich ograniczenia,
• nadgodziny osób zarządzających i kierowników komórek organizacyjnych.
Praca zdalna – aktualne przepisy w zakresie zwolnień od pracy z powodu choroby lub kwarantanny.
Planowane zmiany przepisów – praca zdalna i jej wpływ na wynagrodzenia:

• wynagradzanie za pracę zdalną,
• obowiązkowe świadczenia z tytułu pracy zdalnej: ryczałty i ekwiwalenty,
• okazjonalna praca zdalna – zakres świadczeń.
Planowane zmiany przepisów – nowe urlopy i zwolnienia od pracy, świadczenia z tych tytułów:
• zwolnienia z przyczyn osobistych i wynagradzanie,
• urlopy opiekuńcze.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co