Zasady zawierania umów o dostawę mediów z branż: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów – umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości. Celem szkolenia jest także rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do osób, które zawierają umowy o dostawę mediów z kontrahentami, a które pracują w branżach: wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej.

Wykładowca
MEC. Agnieszka Lisak
- Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała min. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j.
Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). Jest autorką licznych artykułów w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Prawnej", "Gazecie Finansowej", "Gazecie Podatkowej"
W latach 2005 – 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Dodatkowo od 8 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm.
Podmioty dotychczas szkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Grupa Azoty S.A.
Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi:
• zarząd a zarządca,
• co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa,
• kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa,
• kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele,
• pojęcie lokalu.
Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami:
• jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej,
• analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.
Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi:
• zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować,
• czy można kserować dowody osobiste?
• czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne?
• problematyka odbierania numeru pesel i NIP,
• czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem?
• problematyka odpowiedzialności małżonków za długi,
• czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem?
• zasady zawierania umów z najemcami,
• czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?
Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami:
• osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników,
• analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami:
• rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem),
• szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa,
• kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego?
• kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?
Zasady podpisywania umów przez prokurentów:
• co to jest prokura, rodzaje prokury,
• czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe:
• problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.
Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy:

• jak długo aktualny jest odpis z KRS?
• kiedy wpis do KRS jest dokonany?
• czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?
Umowa jako element wizerunku firmy.
Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).
Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.
Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.
Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-05-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co