Zasiłki w 2024 r. obowiązki płatników składek.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami naliczania zasiłków i świadczeń w 2024 r.
Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów kadr i płac, osoby zajmujące się naliczaniem wynagrodzeń oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Andrzej Radzisław

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek.
Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.
Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
• wynagrodzenie za czas choroby,
• okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego,
• przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
• kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
• wysokość świadczeń chorobowych,
• okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
• zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji,
• dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych.
Zasiłek macierzyński:
• za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
• za okres urlopu rodzicielskiego:
• wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
• możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
• przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
• zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
• zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
• wysokość zasiłku macierzyńskiego,
• zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
• zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
• podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
• wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica,
dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą),
• nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą,
• skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego,
• nowe rozporządzenie dokumentacyjne – treść wniosków składanych przez ubezpieczonych,
• zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków,
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
Zasiłki opiekuńcze:
• zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
• prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość, dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego,
• dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
• ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
• zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
• jakie są zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne – biorąc pod uwagę sytuację, w której pracownik nie pozostawał w zatrudnieniu przez pełny uwzględniany okres?
• jak się uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składniki wynagrodzenia w sytuacji, gdy składnik przysługuje ale nie został wypłacony, gdy został wypłacony zaliczkowo, gdy został uwzględniony za okres poprzedni, a pracodawca podjął decyzję o niewypłacaniu tego składnika?
• jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem przeliczania składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc?
• jak się uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenie przysługujące do określonego terminu i składników, których wypłaty zaprzestano?
• jakie jest wpływ czasowego zawieszenia wypłaty składnika na podstawę wymiaru zasiłku?
• jakie jest wpływ zamiany składnika wynagrodzenia na inny na podstawę wymiaru zasiłku (np. zamiana składnika miesięcznego na roczny, rocznego na kwartalny itp.?
• jak się uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenie wypłaconego na kilku listach płac w miesiącu, w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS?
• jakie są zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego? Jakie są składniki podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej? Co oznacza pojęcie „premia pomniejszana proporcjonalnie”?
• jak powinno nastąpić uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek?
• jak się uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku przychody z umowy zlecenia albo z umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem,
• jaka jest minimalna podstawa wymiaru zasiłku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej?
• jak skorygować raporty gdy zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?
• jak postąpić gdy płatnik popełnił błąd przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku?
Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców:
• kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-02-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co