Zmiany w prawie pracy 2023 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wchodzącymi zmianami przepisów prawa pracy. W początkowym okresie 2023 r. wchodzą w życie znaczące zmiany przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. na stałe wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy – pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków).
Projektowane są również ogromne dalsze zmiany prawa pracy dotyczące umów o pracę, obejmujące wprowadzenie dodatkowych urlopów opiekuńczych i zwolnień okolicznościowych przysługujących pracownikom. Znacząco zmienią się przepisy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem – przede wszystkim w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Pewne zmiany pojawią się również w zakresie czasu pracy odnośnie przerw w pracy oraz zaliczaniu czasu szkoleń do czasu pracy.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się
przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych.
Praca zdalna:
• praca zdalna w miejsce telepracy,
• pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie,
• uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej,
• wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
• zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku,
• porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem,
• obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu,
• obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów)
• wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej,
• kontrola pracy zdalnej,
• zmiana formy, w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną,
• praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady,
• organizacja czasu pracy przy pracy zdalnej – potwierdzenie godzin pracy, dobór rozkładu i systemu czasu pracy, kontrola przestrzegania czasu pracy, zlecanie pracy nadliczbowej, zakres decyzji pracownika dotyczących czasu pracy.
Alkohol i narkotyki:
• kontrola prewencyjna – kiedy dopuszczalna?
• kontrola pracowników i zleceniobiorców,
• przetwarzanie danych o badaniu i jego wynikach, okres i miejsce przechowywania danych,
• zmiana przepisów wewnętrznych,
• niedopuszczenie do pracy,
Zmiany w umowach o pracę:
• rewolucyjne zmiany w umowach na okres próbny,
• nowy zakres treści umów o pracę,
• obowiązek uzasadnienia rozwiązania umowy na czas określony i konsultacji związkowej,
• znacznie rozszerzony zakres treści informacji o warunkach zatrudnienia.
Zmiany w zakresie czasu pracy:
• zwiększenie ilości obowiązkowych przerw w pracy,
• wliczanie czasu szkoleń do czasu pracy.
Zwolnienie od pracy bez wynagrodzenia w pilnych sprawach rodzinnych.
Urlop opiekuńczy częściowo płatny.
Zmiany w zakresie urlopów ojcowskich – krótszy okres na wykorzystanie urlopu.
Zmiany w urlopach rodzicielskich:

• zmiana długości urlopu,
• nowe zasady wykorzystywania urlopów.
Elastyczna organizacja pracy:
• uprawnieni do wnioskowania,
• zakres wnioskowanych zmian,
• obowiązek terminowej odpowiedzi na wniosek.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023;24-03-2023)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023;24-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co