Nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć – Fundusze Europejskie 2021-2027.

Celem szkolenia jest omówienie projektowanych zasad kwalifikowalności, wyboru wykonawców, realizacji i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Ile środków trzeba będzie zabezpieczać na wkład własny? Jakie są sposoby na zmniejszenie dotkliwości związanej z wnoszeniem wkładu własnego.
Pozyskana wiedza pozwoli przygotować się do tworzenia i realizacji nowych projektów, jak również ich oceny. Uczestniczki i uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej sektora rządowego i samorządowego (w tym ministerstw, urzędów marszałkowskich, powiatowych i gmin, spółek komunalnych, uczelni, jednostek badawczych, instytucji kultury, szpitali, sektora oświaty, organizacji pozarządowych) zamierzający korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS, FST) oraz pracowników instytucji Zarządzających i Pośredniczących odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027.
Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027:

• matryca kwalifikowalności,
• zakup nieruchomości,
• wkład niepieniężny,
• VAT – nadchodzi rewolucja?
• cross-financing w EFRR/FS a EFS,
• zakupy środków trwałych i amortyzacja,
• trwałość projektów i przedsięwzięć,
• wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej (dokumenty zaangażowania, „oddelegowanie”, premie, dodatki, rozliczanie czasu pracy) – nowe zasady,
• różnice w kwalifikowalności w ramach projektów i przedsięwzięć dofinasowanych z FE 2021-2027 a Krajowego Planu Odbudowy.
Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości:
• rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, kwoty ryczałtowe) – analiza potencjalnych ryzyk na przykładach projektów,
• realizacja i rozliczanie projektu rozliczanego metodami uproszczonymi.
Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027:
• zasada konkurencyjności w nowej odsłonie,
• elektronizacja zamówień,
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-04-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-04-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00– 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co