Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie w JSFP – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować.

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji na temat ewidencji i właściwego ujęcia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie.
Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości, jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.
Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć uczestnikom obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest przeznaczone dla Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych JSFP, w tym: JST, CUW, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, SP ZOZ, odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem jednostki..
Wprowadzenie do tematu szkolenia.
Przekazanie majątku przez organizatora jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych po zmianach – jaka forma – błędy w przekazywaniu majątku:

• trwały zarząd,
• użytkowanie wieczyste,
• użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
• użyczenie,
• umowy najmu i dzierżawy.
Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach;
• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja;
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”:
• obiekty pojedyncze,
• obiekty zbiorcze.
Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
• syntetyczna,
• analityczna,
• pozabilansowa,
• regulacje w polityce rachunkowości,
• miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości.
Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych.
Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów. Likwidacja środków trwałych.
Środki trwałe w budowie (Inwestycje).
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co