Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dotyczącego nieruchomości (szkolenie online)

Celem szkolenia jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili swobodnie posługiwać się odpisami z ksiąg wieczystych (aktualnymi i zupełnymi), pobierać je za pośrednictwem systemu internetowego, a także rozumieć znaczenie poszczególnych zapisów zawartych w odpisach.
Szkolenie ma charakter prawie wyłącznie warsztatowy i opiera się na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stykają się z odpisami z ksiąg wieczystych tj. dla pośredników nieruchomości, zarządców nieruchomości, pracowników firm deweloperskich, syndyków, windykatorów wierzytelności, pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów (w tym umów w przedmiocie udzielania kredytów hipotecznych), radców prawnych, pracowników działu nieruchomości.
Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
• rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
• jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?
• Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
• co to jest zbiór dokumentów,
• kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?
• co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?
• czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?
• czy nieruchomość może nie mieć właściciela?
• co to są akta księgi wieczystej?
• co to jest księga wieczysta dawna?
• problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,
• własność,
• ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka),
• użytkowanie wieczyste,
• służebność,
• odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
• rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
• zasada jawności ksiąg wieczystych.

Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):
• oznaczenie księgi wieczystej,
• dział I – O Oznaczenie nieruchomości,
• dział I – SP Spis praw związanych z własnością,
• dział II – Własność,
• dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia,
• dział IV – Hipoteka.

Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-10-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe – wersja elektroniczna, certyfikat - wersja elektroniczna.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co